OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Publikacje

- tłumaczenie albumu: POLONIA symbol tradycji – znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski DUCH – NADZIEJA – NARÓD – ZWYCIĘSTWO, Wałbrzych 2018, ISBN 978-83-87820-63-3

- tłumaczenie albumu: MOJE LAMBRÉNÉ Henryk Mazurek fotografie, Wałbrzych 2017, ISBN 978-83-87820-58-9

- tłumaczenie albumu: ZASŁONA ILUZJI / ILLUSION VEIL Maria Malczewska-Bernhardt malarstwo/painting, Wałbrzych 2017, ISBN 978-83-87820-57-2

- tłumaczenie albumu: GLASSTOSTERON WYSTAWA SZKŁA / GLASS EXHIBITION, Wałbrzych 2017, ISBN 978-83-87820-56-5

- tłumaczenie albumu: SACRUM PROFANUM. PICTURA FIDELIS Andrzej Boj Wojtowicz malarstwo, rysunek / painting, drawing, Wałbrzych 2017, ISBN 978-83-87820-56-5

- tłumaczenie tekstów wstępu albumu: Marc Chagall „Raj i apokalipsa”, Wałbrzych 2015, ISBN 978-83-87810-47-3

- tłumaczenie albumu: Małgorzata Laszczak. Obrazy i rysunki. Paintings and drawings, Wałbrzych 2012, ISBN 978-83-63608-00-2

- korekta tłumaczenia: Maria Bor. Rzeźba. Sculpture, Wałbrzych 2011, ISBN 978-83-930022-8-3

- tłumaczenie tomu konferencyjnego: Leon Petrażycki and Contemporary Legal Pluralism, WPiA UW, Warszawa, 2011

- tłumaczenie albumu: Bitwa pod Grunwaldem – diorama Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego, Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA „Zamek Książ” i Zamek Królewski na Wawelu, Wałbrzych 2010, ISBN 978-83-87820-35-0

- z Małgorzatą Szuk: Uroczystość wręczenia Honorowych Statuetek Stowarzyszenia Germanistów Polskich Doktorowi Heinzowi-Rudiemu Spieglowi, Profesor Margot Heinemann i Profesorowi Wolfgangowi Heinemannowi. Warszawa, Uniwersytet Warszawski 26.03.2007.Laudationes– prof. F. Grucza, prof. J. Wiktorowicz, prof. J. Żmudzki, w: Przegląd Glottodydaktyczny nr 23/2007, str. 188-190

- recenzja: Joanna Wierzbicka-Grajek, Moderne Deutsche Amtssprache. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2005 r., w: Przegląd Glottodydaktyczny nr 22/2006, str. 130-137

- tłumaczenie: Obraz nie ręką ludzką malowany – ikony Jerzego Nowosielskiego i archetypy, BWA „Zamek Książ”, Wałbrzych, 2006, ISBN 978-83-87820-28-2

- Deutschland und Polen – Nachbarn in Europa (Niemcy i Polska – sąsiedzi w Europie): Wykład Jego Ekscelencji dr Reinharda Schweppe, Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, wygłoszony w czasie uroczystego spotkania na Wydziale Lingwistyk i Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Przegląd Glottodydaktyczny nr 22/2006, str. 101-103

- recenzja: Gerald G. Sander, Deutsche Rechtssprache. Ein Arbeitsbuch, A. Francke Verlag, Tübingen und Basel, 2004 r., w: Kwartalnik Neofilologiczny 3/2006

- Konwent do spraw przyszłości Europy – Analiza polskich, niemieckich i angielskich notatek i sprawozdań z sesji plenarnych Konwentu, w: Zeszyty Naukowe, Wyd. AVANS, 2006 r., str. 95-102

- recenzja: Heike Simon, Gisela Funk-Baker, Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache, 2. Auflage, C.H. Beck, München, 2002 r., w: Przegląd Glottodydaktyczny nr 21/2005, str. 57-61

- Sprawozdanie z konferencji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Wirtschaftdeutsch–vernetzt”, w: Przegląd Glottodydaktyczny nr 21/2005, str. 65-67

- Sprawozdanie z corocznej konferencji Stowarzyszenia Germanistów Polskich „Teksty jako przedmiot badań i pracy dydaktycznej”, w: Przegląd Glottodydaktyczny nr 21/2005, str. 67-73

- Kilka uwag o tłumaczeniu tekstów specjalistycznych z zakresu prawa (w tym prawa europejskiego), w: Języki specjalistyczne 5, KJS, Warszawa 2005, str. 70-78

- z prof. Hans-Jörg Schwenkiem: Internationale wissenschaftliche Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten (VPG) (Krakau, 22-24. April 2005), w: Kwartalnik Neofilologiczny 3/2005, str. 260-264

- recenzja: Anna Adress-Kopko, Practical English-Angielski w praktyce, Diplomacy and Politics, Wyd. 1, Europejskie Centrum Języka Specjalistycznego „Just English”, Warszawa 2004 r., w: Kwartalnik Neofilologiczny 3/2005, str. 246-247

- Sprawozdanie z konferencji Katedry Języków Specjalistycznych „Kulturologiczne uwarunkowania w przekładzie tekstów specjalistycznych”, w: Przegląd Glottodydaktyczny nr 20/2004, str. 111-116

- Sprawozdanie z corocznej konferencji Stowarzyszenia Germanistów Polskich „Germanistyczne doświadczenia i perspektywy interkulturowości”, w: Przegląd Glottodydaktyczny nr 20/2004, str. 105-111

- recenzja: Magdalena Olpińska, Wychowanie dwujęzyczne, KJS, Warszawa, 2004 r., w: Przegląd Glottodydaktyczny nr 19/2003, str. 91-94

- tłumaczenie wraz z prof. Hans-Jörg Schwenkiem: Steht das Vergangenheitsbild einer Region in der Tradition von Kooperation oder Rivalität? Das Bild Westpommerns aus polnischer Sicht in der Jahren 1945-2000, w: Deutsch-polnische und gesamteuropäische Integration in Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit der (polnischen) Germanistik, Euro-Edukacja, Warszawa, 2003, str. 106-122

- tłumaczenie do artykułu dra Radosława Kwaśnickiego: Statut spółki akcyjnej, Prawo Spółek, Nr. 10/2003, str. 9-16

- Das Verhältnis von Gemeinsprache zur Fachsprache und Rechtssprache – Stosunek języka potocznego do języka specjalistycznego oraz prawniczego [w: Linguistische und didaktische Probleme der Translatorik – Lingwistyczne i dydaktyczne problemy translatoryczne], Görlitz, 2001, str. 193-203

W latach 2004-2007 pełniłem funkcję sekretarza redakcji czasopisma fachowego „Przegląd Glottodydaktyczny” (ISSN 0137-544X), publikowanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Referaty

1. Porządek językowy w Unii Europejskiej, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W dialogu języków i kultur”, Warszawa, 15.01.2007 r.

2. Moderne Deutsche Amtssprache – krytyczna analiza słownika tematycznego z punktu widzenia tłumacza-praktyka, Pracownia Dyskursów Zawodowych Katedry Języków Specjalistycznych, Warszawa, 10.12.2006 r.

3. Przekład prawa (wspólnotowego) z perspektywy tłumacza Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Pracownia Dyskursów Zawodowych Katedry Języków Specjalistycznych, Warszawa, 07.05.2006 r.

4. Das Übersetzen juristischer Sprache als Fachsprache, V Nachwuchskonferenz des „Görlitzer Kreises“, Katedra Glottodydaktyki i translatoryki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Słubice, 21.10.2001 r.

Dydaktyka

Od kilku lat prowadzimy specjalistyczne szkolenia językowe dla sektora publicznego (m.in. dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), jak i prywatnego (towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy usługowe, kancelarie prawne).

Do października 2012 roku Wojciech Wiesiołek prowadził zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. Do jego głównych przedmiotów należał język specjalistyczny naukowo-techniczny, język specjalistyczny z zakresu prawa oraz język ekonomiczny. Prowadził zajęcia w języku niemieckim i angielskim.

Z racji tego, że w trakcie studiów na Wydziale Lingwistyki Stosowanej odbył wszystkie obowiązkowe praktyki, jego wykształcenie dydaktyczne jest potwierdzone przez Uniwersytet Warszawski.

Między wrześniem 1997 roku a grudniem 1998 roku pracował jako nauczyciel w Szkole Języków Obcych OK!. Podczas zajęć przygotowywał uczniów (ludzi w wieku między 18 a 35 rokiem życia) do egzaminów ZDaF-Zertifikat Deutsch als Fremdsprache i Mittelstufendeutsch.

Między lutym 1996 roku a wrześniem 1994 roku pracował dla DIAKONIEWERK Düsseldorf. Jego praca polegała na pomocy młodzieży przy ich szkolnych projektach, jak i bieżących problemach. Do jego głównych przedmiotów należała historia, język niemiecki i literatura. W ramach tej pracy brał m.in. udział w szkoleniach, które miały wspierać samodzielną pracę nad projektami.